Práca a aktivity poslancov obecného zastupiteľstva

Čo urobili poslanci obecného zastupiteľstva obce Dojč za posledných 11 mesiacov ?

V krátkosti vám priblížim:

-        Zorganizovali fašiangovú zábavu, na ktorú by bolo treba aj rozšíriť kultúrny dom pre veľký záujem Dojčanov aj občanov z okolitých obcí

-        Zorganizovali oslavu k 1. máju, ktorá mala ohlas nielen celom Záhorí ale veľké pozitívne ohlasy boli z rôznych kútov Slovenska, príspevok odvysielali aj televízie JOJ a Markíza. Pri oboch akciách sa rozhodujúcou mierou podieľali poslanci aj so svojimi rodinami /Opatovský, Ušiak, Mikulíková, Kubík, Čelústková/ – samozrejme prispeli aj mnohí ďalší občania

-        Prizvali p. Šimka, majiteľa pozemkov, ktoré spájajú časť obce pri pošte s paralelnou ulicou /vedľa škôlky/ – rozbehli rokovania, výsledkom ktorých by mal byť spoločný prospech obce aj p. Šimka – príprava stavebných pozemkov najmä v záujme mladých v Dojči /Mikulíková/

-        Podieľali sa na riešení pripravovanej rekonštrukcie budovy školy pre priestory materskej školy /Opatovský,Mikulíková/. Projekt bol vypracovaný občiankou našej obce sponzorsky.  Presťahovanie materskej školy do budovy základnej školy pavilón A /ktorý je z ¾ prázdny/ je podmienkou, aby sa v priestoroch terajšej materskej školy mohol vybudovať domov dôchodcov alebo stacionár pre dôchodcov, na ktorý máme vypracované projekty,

-        Počítač do knižnice sponzorsky,

-        Pred 1. májom zorganizovali brigádu, kde občania v družnej jednote ponatierali zábradlia pred obecným úradom a pred kostolom a takisto skrinku pred obecným úradom /spoločne/

-        Pripravili registráciu a 1. číslo Dojčanských novín /Kubíková/, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u obyvateľov

-        Sponzorsky dali opraviť prístrešok – autobusovú zastávku pri PD Dojč smerom od Senice  /Mikulíková, Opatovský/

-        Vytvorili komisiu na prešetrenie hospodárnosti vynaložených prostriedkov pri prestavbe zdravotného strediska na bytový dom – nakoľko od začiatku stavby poukazovali na predraženosť projektu a neboli vyslyšaní – aspoň následne aby sa časť peňazí vrátila obci, podali trestné oznámenie, ktoré navrhla sama starostka  /všetci poslanci/

-        Pracne zisťovali, aké má obec vysoké pohľadávky na dani z nehnuteľností, ktoré doteraz 10 rokov nikto neriešil, obecný úrad nevymáhal, takisto aj poplatky za odpad. Zistili sme, že v zoznamoch neplatičov sú vedení mnohí občania tejto obce ako neplatiči, ktorí dane a poplatky zaplatili a majú o tom potvrdenky /finančná komisia – Čelústková, Kubíková, Poláková/. Poslanci stále požadujú, aby sa tieto 10-ročné nezrovnalosti dali do poriadku, lebo obec nemá peniaze.

-        Vytvorili túto informačnú stránku obecdojc.sk, na ktorú je možné vkladať príspevky občanov a je aj zdrojom informácií písaných aj obrazových o obci, informácií o podnikateľoch /kde aj vy, ktorí kritizujete máte kontakty na svoje firmy/

-        Spracovávanie mapových podkladov pre úkony obce / Gajarová/

-        Zisťovali možnosť výhodnej kúpy traktora, použiteľného na zimnú údržbu a na ďalšie práce pre obec a pre občanov /Opatovský/, nakoniec neboli v rozpočte peniaze,

-        Príprava chýbajúcich VZN a ďalších dokumentov, usmernenie v obecných zákonoch /Mikulíková/

-        Oživenie dychovky pri dojčanských hodoch /Vymislický junior/

-        Hasičská súťaž /Opatovský/

-        5 – mesačná neustála snaha riešiť dlh obce Štefanov /starý takmer 10 rokov/ – právnik, zbieranie a štúdium podkladov pre právne vymáhanie – najmä podklady z obce /Mikulíková/,

-        ponuka vybaviť úver na kanalizáciu /Čelústková/ – bez odozvy na obecnom úrade,

-        aktívne pracovali v jednotlivých komisiách,

-        začali riešiť nelegálne smetisko, pripravuje sa brigáda na odstránenie smetísk, hľadanie riešení na likvidáciu bioodpadu,

-        ďalšie pripravované akcie : koncert dychovej kapely Podlužanka v rámci mesiaca úcty k starším /Mikulíková/ – koncert bude zdarma /hradí sponzor/,
divadelné predstavenie Osudy jedného vinára, ktoré bude v novembri /Mikulíková/

Záverom môžem povedať, že tieto aktivity boli bez nároku na odmenu, poslanci doteraz nevzali z obecných peňazí ani cent, nepoužili ani jedno z obecných áut ani obecný telefón. Na všetky tieto aktivity, vrátane niekoľkých návštev advokáta v Bratislave kvôli čističke odpadových vôd používajú vlastné automobily a vlastné telefóny. Finančnú náhradu poslanci nepýtali a ani raz zo strany obce nebola ponúknutá náhrada cestovných výdavkov alebo výdavkov na telefón.

Verím tomu, že pri dobrej spolupráci so starostom, ktorému bude rovnako záležať na napredovaní obce, budú tieto aktivity ešte širšie a výraznejšie.

      Odporúčam prispievateľovi, aby sa rovnako zaujímal, čo urobila starostka za 11 mesiacov v prospech obce a čo v prospech obce urobil sám prispievateľ.

Spolupráca v tejto obci nie je len o starostovi a poslancoch. Ale je to predovšetkým o občanoch. Nie o tom, ako dokážu kritizovať ale o tom, ako sa dokážu zapojiť vlastným prispením. Som veľmi rada, že takých občanov, ktorým na tejto obci záleží, máme, ktorí ponúkajú pri riešení obecných problémov vlastné nápady a dokonca ponúkajú svoju prácu za ktorú nežiadajú odmenu. O tom sme sa už presvedčili.

A k tomu dvojitému metru, radšej sa lepšie poobzerajte ktože má dvojitý meter pri rozdávaní obecného dreva zadarmo. Do škôlky na pieskovisko sa muselo drevo kupovať.

Ing. Valéria Kubíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva a členka finančnej komisie