Kam kráčaš Dojč?

Ľudia cestujú, vidia po Slovensku veľké premeny, obce sa budujú, v rôznych kútoch Slovenska vidno nové námestia, chodníky, cesty, emblémy európskej únie, počúvajú, čo všetko obce pre ľudí robia. Potom porovnajú so svojou obcou – a porovnanie nie je lichotivé. Samotní občania obce Dojč nie sú spokojní s tým, ako obec vyzerá, zvlášť keď od obyvateľov okolitých obcí počujú – čo to v tom Dojči robíte, ako sa mohla vôbec takáto obec dostať do takého stavu?

Posledné dva roky sme sa viacerí začali viac zaujímať o dianie v obci, najviac nás zaujímali financie, lebo najviac počujeme – nedá sa, pretože nie sú peniaze. Dlho sa v obci občania nezaujímali o činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Posledné dva roky záujem narástol, zdá sa však, že opäť rezignujú – s poznámkou, aj tak sa nič nezmení.

Koncom júna obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Dojč s výhradami.

Záverečný účet je zverejnený na internetovej stránke obce Dojč – bežnému občanovi je však veľmi neprehľadný. Výhrady pre ilustráciu súčasného stavu prikladáme.

Aké výhrady mali poslanci?

Najviac kritizované bolo nezákonné použitie rezervného fondu. Každá obec zo zákona musí tvoriť rezervný fond ako 10 % z prebytku hospodárenia za uplynulý rok.  Dojč mal takto za predošlé roky k 1.1.2010 na konte naskladaných 200 480 €, tj ca 6 mil.Sk. Rezervný fond môže podľa zákona o obecnom zriadení starosta použiť iba so súhlasom obecného zastupiteľstva. Starostka obce napriek tomuto zákonu, bez schválenia obecným zastupiteľstvom prakticky celý rezervný fond v r. 2010 vyčerpala, najväčšiu časť

174 982 € – na prestavbu zdravotného strediska na bytový dom

Celá akcia prestavby vyšla našu obec veľmi draho – už na začiatku bez vedomia občanov a tiež bez vedomia poslancov dala zverejniť výzvu na predkladanie ponúk pre firmy na zákazku prestavby na 1 týždeň na internetovú stránku obce Dojč. Prihlásila sa 1 firma zo Štefanova, ktorá nesplnila podmienky  a druhá – firma Martiš, ktorá zákazku v projektovanej hodnote dostala. Je v súlade so zákonom takúto výzvu dať iba na internetovú stránku obce Dojč, ktorá je dlhodobo bez pohybu a neinformovať ani poslancov? Je to aj v súlade so svedomím našej starostky, s jej sľubom pracovať pre záujmy obce?

Ako to robia iné obce?  Väčšina stavia bytovky na výhodný úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, splátky sa splácajú z nájomného. My sme o úver zo ŠFRB nepožiadali a minuli sme všetky peniaze, ktoré nám v ťažkých časoch môžu chýbať.

Nuž keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

Už pri prvých výkazoch hospodárenia za r. 2010 sme sa starostky pýtali, , v čom spočíva prekročenie mzdových nákladov o 32 tis. €, čo je takmer 1 milión Sk. Povedala, že nevie, že Klaudia bude vedieť. Na 80 % našich otázok k rozpočtovým položkám prvá odpoveď starostky je „neviem“. Pri tej istej otázke na ďalšom sedení odpovedala, že prekročenie spôsobili vyplatené 2 odstupné a prijatie  2 opatrovateliek. Keď nám táto odpoveď nestačila, na naše písomné požiadanie dala podrobnú informáciu, z ktorej vyplývajú tieto najväčšie položky:

11 820,- €   pracovníci ÚPSVaR

2 607,-  €   2 x odstupné

242,-  €  opatrovateľky

3 427,- €   valorizácia miezd a odmeny pracovníkom obecného úradu a MŠ

795,-  €   matrika

2 165,- €   dohody /voľby, MŠ, kontrolór, civilná obrana/

Ku každej položke patrí ešte 33 % odvodov, a to je tiež náklad obce.

Opäť zo zákona je starostka oprávnená prekročiť rozpočtované náklady len po schválení

obecným zastupiteľstvom. Starostka o takýto súhlas ani nežiadala. Táto položka miezd ozaj nie je zanedbateľná – za tieto peniaze by napr. mohla byť nová strecha na škole.

Pýtame sa – je čas krízy, každý obracia každé euro a môže hospodáriť len s tým, čo má.

Ako je možné, že starostka minie takéto peniaze nad rámec rozpočtu, ktorý si sama navrhla?! Iné obce, aby zvládali neľahkú situáciu v príjmovej oblasti šetria na každom kroku, aj na mzdách. U nás, keď poslanci chceli mať prehľad, koľko sú oprávnené náklady na mzdy, starostka sa odvolala na ochranu osobných údajov. Iba ona vie, koľko pracovníkov zamestnáva obecný úrad a za aké peniaze. Že je to z peňazí nás všetkých? Nuž keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.

Pozastavili sme sa nad prekročením nákladov na cestovné – plánované 693 €, skutočnosť 2180 €. V rámci tohto prekročenia bolo napr. 550 €  pracovná cesta starostky do Francúzska. Opäť bez schválenia Obecným zastupiteľstvom. Keď k tomu pripočítame jej mzdu počas cesty, je to viac jako 1000 €. Obec túto cestu financovala a aký prínos je pre obec? …..

Premietli pracovníci obecného úradu a starostka všetky školenia pre riadny chod obecného úradu?  Doteraz sa nemôžeme dožiadať inventúr majetku. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vyčíslené v účtovníctve obce nesúhlasia s evidenciou dane po jednotlivých rokoch. Tento nesúlad pretrváva minimálne 8 rokov, teda ešte od času, keď bola starostka ekonómkou a túto daň mala na starosti. Čo k tomu dodať? Niekde sa opýtame, tieto evidencie máte v poriadku? Samozrejme, veď to inak ani nemôže byť. Nuž keď dvaja robia to isté nie je to to isté.

Tento rok po zvolení nového obecného zastupiteľstva poslanci chceli, aby sa do hospodárenia obce vniesol poriadok. Požadovali zverejniť na webovej stránke všetky platné VZN /Všeobecné záväzné nariadenia/. Doteraz nie sú zverejnené. Starostka nám neposkytla organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ktoré  je zo zákona povinná vydať a tiež je zo zákona povinná informovať obecné zastupiteľstvo o jeho zmenách. Starostka neinformuje, neplní si povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Poslanci a finančná komisia požadovali, aby ku každej faktúre bola objednávka alebo zmluva, aby neprichádzalo k pochybnostiam, či vyfakturované práce boli vôbec vykonané.

Obec vlastní 2 autá, čo máloktorá obec v okolí. Tiež finančná komisia žiadala, aby si starostka vybavila kartu na benzín a platila benzín cez túto kartu, nie na bločky. Ku  každej našej požiadavke, ktorá by viedla k prehľadnosti v hospodárení, hľadá starostka dôvody ako sa to nedá. Zato ani jeden návrh ako ušetriť náklady a hospodáriť s obecným majetkom ako so svojim  doteraz nepredložila.

Projetky EÚ sa vyhlasujú výzvami – na takúto výzvu na revitalizáciu verejných priestranstiev podala projekt tiež obec Dojč. Ak si niekto myslí, že revitalizovať sa bude pri kostole, kde je prirodzené centrum obce – po obecný úrad  a po kultúrny dom, je na omyle. Starostka podala projekt, ktorým sa vytvorí nové centrum obce pri pošte. Pretože pri kostole vraj nie je kanalizácia. Pri všetkej úcte ku snahe pani starostky – opäť sa neopýtala na názor poslancov a obyvateľov – určite viac hláv viac rozumu, našli by sa cesty, aby revitalizácia mohla byť pri kostole. Nuž mali sme šancu mať pekné prirodzené centrum obce. Takto budeme mať aj verejné WC pri pošte, čo určite staršie panie, ktoré pôjdu z kostola nebudú môcť využiť. A ďalšie peniaze z EÚ na ten istý účel už nedostaneme.

Pri kontrole hospodárenia za 1. polrok 2011 opäť zisťujeme prekročenie plánovaných položiek rozpočtu a opäť peniaze, ktoré mali by uložené v rezervnom fonde, sú minuté. Pritom príjmy sú však slabšie. Aká je vlastne súčasná finančná situácia obce? Na túto otázku starostka priamu odpoveď nedala, rozpočet je vraj živý mechanizmus, čoho sa teda ešte dočkáme do konca roka? Schválený rozpočet je zákon – starostovia si nedovolia minúť niečo neplánovane. Nuž keď dvaja robia to isté nie je to to isté.

Počas minulého volebného obdobia odstúpilo 6 poslancov, pretože nevideli šancu niečo presadiť. Na poslednom obecnom zastupiteľstve odstúpila hlavná kontrolórka. Pri minulých voľbách mali obyvatelia nádej, že kandidátka Katka Jankovičová – mladá žena so skúsenosťami ekonómky na obecnom úrade bude pre obec prínosom. Jej pôsobenie však bolo pre väčšinu sklamaním. Pri posledných voľbách si dala do volebných novín – „chcem pokračovať v ceste, ktorú som začala…. I tak sa dá – opäť bude sama šafáriť – postupne aj novozvolených poslancov znechutí a odstúpia a ďalej bude obec vyzerať na jej obraz.

Alebo je druhá cesta, povedať, že takýto smer nevedie k prosperite obce, zastaviť toto šafárenie a nájsť takého človeka, ktorý sa bude obecným záležitostiam venovať naplno, bude rešpektovať názory obyvateľov a poslancov a na základe toho potom dokáže obec stmeliť a pritiahnuť naspäť k činnosti pre obec aj tých, ktorí boli znechutení. Pretože naša obec má v ľuďoch veľký potenciál a keď dvaja robia to isté nie je to to isté.

Poslanci OcZ Dojč, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostky Ing. Kataríny Jankovičovej:

 

Katarína Čelústková                                              Miroslav Opatovský

MVDr. Pavol Kubík                                        Marián Vymislický

Ing. Valéria Kubíková                                           Ing. Pavol Vymislický

JUDr. Antónia Mikulíková                                    ústne potvrdil Ing. Ján Ušiak: