Miestne referendum

Uznesením č. 89/2011 zo dňa 26.8.2011 bolo Obecným zastupiteľstvom v Dojči podľa § 13a  ods. 3   pism.a/ bod.2  zákona 369/1990  vyhlásené miestne referendum o odvolaní starostky Ing. Kataríny Jankovičovej, pretože  hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné záväzné právne predpisy.

Referendum sa uskutoční v sobotu 22.10.2011 od 7.00 do 22.00 hod. V zasadačke Obecného úradu v Dojči.